Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wojcieszkowie

Obowiązek szkolny i nauki

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

Zgodnie z art. 14 ust.1a, 3 i 3a, art. 14b, art. 15, art. 16, 16a, art. 18, art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. .U. 2015 poz.2156 z późn. zm.):

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wówczas obowiązkiem wychowania przedszkolnego może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowych, w którym dziecko kończy 9 lat - obowiązek szkolny w takim przypadku może zostać odroczony, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat).

Rodzice dziecka, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolnesą obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego 
  w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b (uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa).

Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych lub niepublicznych. Rozpoczyna się on początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

 1. przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek przygotowania przedszkolnego, szkolny oraz nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

 1. za granicą;
 2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b (uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy lub jednostki do tego upoważnionej, są obowiązani podać informacje o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko, które mieszka na terenie gminy oraz o zmianach w zakresie spełniania tego obowiązku.

 Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontroluja spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

 Zgodnie z art.15 wyżej wymienianej ustawy nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

Niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny